germ nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germ nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germ giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germ.

Từ điển Anh Việt

 • germ

  /dʤə:m/

  * danh từ

  mộng, mầm, thai, phôi

  in germ: ở tình trạng phôi thai ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  mầm bệnh, vi trùng

  (nghĩa bóng) mầm mống

  germ warfare

  chiến tranh vi trùng

  * nội động từ

  nảy ra, nảy sinh ra

 • germ

  (tô pô) mần, phôi

  group g. mầm nhóm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • germ

  * kinh tế

  mầm

  mầm bệnh

  phôi

  vi trùng

  * kỹ thuật

  mầm

  phôi

  toán & tin:

  phối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • germ

  a small apparently simple structure (as a fertilized egg) from which new tissue can develop into a complete organism

  Similar:

  source: anything that provides inspiration for later work

  Synonyms: seed

  microbe: a minute life form (especially a disease-causing bacterium); the term is not in technical use

  Synonyms: bug