germ tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germ tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germ tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germ tube.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • germ tube

    (botany) a slender tubular outgrowth from a spore in germination

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).