germ cake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germ cake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germ cake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germ cake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • germ cake

    * kinh tế

    khô dầu từ hạt có mầm