formal theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formal theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formal theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formal theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formal theory

    * kỹ thuật

    lý thuyết hình thức