formal objection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formal objection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formal objection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formal objection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formal objection

    * kinh tế

    sự phản đối chính thức