formal invoice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formal invoice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formal invoice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formal invoice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formal invoice

    * kinh tế

    hóa đơn chính thức