formalization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formalization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formalization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formalization.

Từ điển Anh Việt

 • formalization

  /,fɔ:məlai'zeiʃn/

  * danh từ

  sự nghi thức hoá, sự trang trọng hoá

  sự chính thức hoá

  sự làm thành hình thức chủ nghĩa

 • formalization

  (logic học) hình thức hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • formalization

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  hình thức hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • formalization

  the act of making formal (as by stating formal rules governing classes of expressions)

  Synonyms: formalisation