flu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flu.

Từ điển Anh Việt

 • flu

  /flu/

  * danh từ

  (thông tục), (viết tắt) của influenza, bệnh cúm ((cũng) flue)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flu

  Similar:

  influenza: an acute febrile highly contagious viral disease

  Synonyms: grippe