flutist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flutist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flutist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flutist.

Từ điển Anh Việt

  • flutist

    /flutist/

    * danh từ

    người thổi sáo

Từ điển Anh Anh - Wordnet