fluter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluter.

Từ điển Anh Việt

  • fluter

    * danh từ

    người thổi sáo

    người tạo đường rãnh (ở cột)