flump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flump.

Từ điển Anh Việt

 • flump

  /flump/

  * danh từ

  sự đi huỳnh huỵch

  sự ngã huỵch; sự đặt huỵch xuống; sự ném bịch xuống

  tiêng huỵch, tiếng bịch

  * nội động từ

  đi huỳnh huỵch

  ngã huỵch

  * ngoại động từ

  đặt huỵch xuống, ném bịch xuống

Từ điển Anh Anh - Wordnet