extended type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extended type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extended type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extended type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extended type

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    kiểu chữ thoáng