extended interface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extended interface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extended interface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extended interface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extended interface

    * kỹ thuật

    giao diện mở rộng