extended-area service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extended-area service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extended-area service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extended-area service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extended-area service

    * kỹ thuật

    dịch vụ vùng mở rộng