extended superframe format (esf) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extended superframe format (esf) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extended superframe format (esf) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extended superframe format (esf).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extended superframe format (esf)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dạng siêu khung mở rộng