extended processing unit (epu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extended processing unit (epu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extended processing unit (epu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extended processing unit (epu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extended processing unit (epu)

    * kỹ thuật

    bộ xử lý mở rộng