extended multiprocessor operating system (xms) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extended multiprocessor operating system (xms) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extended multiprocessor operating system (xms) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extended multiprocessor operating system (xms).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extended multiprocessor operating system (xms)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ điều hành nhiều bộ xử lý mở rộng