extended global system for mobile communications (egsm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extended global system for mobile communications (egsm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extended global system for mobile communications (egsm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extended global system for mobile communications (egsm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extended global system for mobile communications (egsm)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống thông tin di động toàn cầu mở rộng