extended application near-edge structure (xals) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extended application near-edge structure (xals) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extended application near-edge structure (xals) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extended application near-edge structure (xals).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extended application near-edge structure (xals)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cấu trúc lớp ứng dụng mở