dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dam.

Từ điển Anh Việt

 • dam

  /dæm/

  * danh từ

  (động vật học) vật mẹ

  the devil and his dam

  ma quỷ

  * danh từ

  đập (ngăn nước)

  nước ngăn lại, bể nước

  * ngoại động từ

  xây đập (ở nơi nào); ngăn (nước) bằng đập

  (nghĩa bóng) ((thường) + up) ghìm lại, kiềm chế lại

  to dam up one's emotion: kiềm chế nỗi xúc động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dam

  a barrier constructed to contain the flow of water or to keep out the sea

  Synonyms: dike, dyke

  female parent of an animal especially domestic livestock

  obstruct with, or as if with, a dam

  dam the gorges of the Yangtse River

  Synonyms: dam up

  Similar:

  decameter: a metric unit of length equal to ten meters

  Synonyms: dekameter, decametre, dekametre, dkm