damp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

damp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm damp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của damp.

Từ điển Anh Việt

 • damp

  /'dæmp/

  * danh từ

  sự ẩm ướt; không khí ẩm thấp

  khi mỏ

  (nghĩa bóng) sự nản chí, sự ngã lòng, sự nản lòng, sự chán nản

  to cast a damp over somebody: làm cho ai nản lòng, giội một gáo nước lạnh vào ai

  to strike a damp into a gathering: làm cho buổi họp mặt mất vui

  (từ lóng) rượu, đồ uống có chất rượu; sự uống rượu

  * tính từ

  ẩm, ẩm thấp, ẩm ướt

  * ngoại động từ

  làm ẩm, thấm ướt

  rấm (lửa)

  to damp down a fire: rấm lửa

  làm nghẹt (tiếng); (âm nhạc) làm cho bớt ngân, làm cho bớt rung (dây đàn)

  làm nản chí, làm nản lòng, làm chán nản, làm chán nản; làm mất vui, làm cụt hứng

  to damp someone's ardour: làm giảm nhuệ khí của ai

  to damp someone's hopes: làm cụt hy vọng của ai

  (kỹ thuật) hãm lại, cản lại; làm giảm chấn động, làm giảm xóc, chống rung

  * nội động từ

  to damp off thối rụng; chết vì bị úng nước (cây cối...)

  tắt đèn

 • damp

  (vật lí) làm tắt dần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • damp

  * kinh tế

  ẩm thấp

  ẩm ướt

  độ ẩm

  làm ẩm

  làm ướt

  sự ẩm ướt

  * kỹ thuật

  ẩm

  ẩm ướt

  độ ẩm

  khí mỏ

  làm ẩm

  làm ẩm chống nóng

  làm giảm

  làm nhụt

  làm ướt

  sự ẩm ướt

  sự cản dịu

  sự chống rung

  sự hãm

  sự làm nhụt

  sự tắt

  sự tắt dần

  y học:

  không khí ẩm thấp

  vật lý:

  làm giảm rung

  hóa học & vật liệu:

  làm tắt dần

  cơ khí & công trình:

  sự giảm xóc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • damp

  a slight wetness

  Synonyms: dampness, moistness

  restrain or discourage

  the sudden bad news damped the joyous atmosphere

  slightly wet

  clothes damp with perspiration

  a moist breeze

  eyes moist with tears

  Synonyms: dampish, moist

  Similar:

  muffle: deaden (a sound or noise), especially by wrapping

  Synonyms: mute, dull, dampen, tone down

  dampen: make vague or obscure or make (an image) less visible

  muffle the message

  Synonyms: deaden

  dampen: lessen in force or effect

  soften a shock

  break a fall

  Synonyms: soften, weaken, break