soften nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soften nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soften giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soften.

Từ điển Anh Việt

 • soften

  /'sɔfn/

  * ngoại động từ

  làm cho mềm, làm cho dẻo

  làm cho dịu đi

  curtains that soften the light: màn che ánh sáng dịu bớt

  làm cho yếu đi, làm nhụt

  to soften someone's will: làm yếu quyết tâm của ai

  * nội động từ

  mềm đi

  yếu đi, dịu đi

  trở thành uỷ mị, trở thành ẻo lả

  to soften at the sight of something: mủi lòng khi nhìn thấy cái gì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • soften

  * kinh tế

  làm cho dẻo

  làm mềm

  * kỹ thuật

  làm mềm

  làm yếu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • soften

  make (images or sounds) soft or softer

  Antonyms: sharpen

  make soft or softer

  This liquid will soften your laundry

  Antonyms: harden

  become soft or softer

  The bread will soften if you pour some liquid on it

  Antonyms: harden

  Similar:

  dampen: lessen in force or effect

  soften a shock

  break a fall

  Synonyms: damp, weaken, break

  yield: give in, as to influence or pressure

  Synonyms: relent

  Antonyms: stand

  cushion: protect from impact

  cushion the blow

  Synonyms: buffer

  mince: make less severe or harsh

  He moderated his tone when the students burst out in tears

  Synonyms: moderate