mince nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mince nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mince giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mince.

Từ điển Anh Việt

 • mince

  /mins/

  * danh từ

  thịt băm, thịt thái nhỏ, thịt vụn

  mince of beef: thịt bò thái nhỏ

  * ngoại động từ

  băm, thái nhỏ, cắt nhỏ

  nói õng ẹo

  * nội động từ

  đi đứng õng ẹo, nói õng ẹo, nói uốn éo

  not to mince matters (one's words)

  nói thẳng, nói chẻ hoe

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mince

  * kinh tế

  băm

  thái

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mince

  food chopped into small bits

  a mince of mushrooms

  make less severe or harsh

  He moderated his tone when the students burst out in tears

  Synonyms: soften, moderate

  walk daintily

  She minced down the street

  cut into small pieces

  mince the garlic