softening temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

softening temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm softening temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của softening temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • softening temperature

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhiệt độ hóa mềm