softening furnace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

softening furnace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm softening furnace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của softening furnace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • softening furnace

    * kỹ thuật

    lò làm hóa mềm