softener water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

softener water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm softener water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của softener water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • softener water

    * kỹ thuật

    dung dịch làm mềm

    nước làm mềm