closing windows nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing windows nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing windows giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing windows.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing windows

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khép cửa sổ