closing of dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing of dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing of dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing of dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing of dam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lấp dòng (đập)