closing of road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing of road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing of road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing of road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing of road

    * kỹ thuật

    sự đóng đường

    xây dựng:

    sự ngăn đường