closing element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing element

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phần tử đóng