closing quote nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing quote nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing quote giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing quote.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing quote

    * kinh tế

    báo giá kết thúc