closing session nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing session nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing session giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing session.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing session

    * kỹ thuật

    buổi họp bế mạc