closing screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing screw

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    nút (có) ren