closing switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing switch.

Từ điển Anh Việt

  • closing switch

    (Tech) cái chuyển mạch đóng