closing stile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing stile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing stile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing stile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing stile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ đóng khít của cửa