closing force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing force

    * kỹ thuật

    lực đóng

    lực lấp dòng