closing pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing pressure

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    áp suất đóng