closing quotation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing quotation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing quotation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing quotation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing quotation

    * kinh tế

    giá cuối ngày