closing purchase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing purchase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing purchase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing purchase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing purchase

    * kinh tế

    mua kết thúc