closing prices nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing prices nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing prices giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing prices.

Từ điển Anh Việt

  • Closing prices

    (Econ) Giá lúc đóng cửa.

    + Được sử dụng phổ biến cùng với THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN để chỉ giá CHỨNG KHOÁN và CỔ PHIẾU … tại thời điểm kết thúc buôn bán của một ngày.