closing bid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing bid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing bid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing bid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing bid

    * kinh tế

    giá hỏi mua cuối cùng

    giá trả sau cùng