closing documents nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing documents nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing documents giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing documents.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing documents

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khép tài liệu