closing panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closing panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closing panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closing panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closing panel

    * kỹ thuật

    ô tô:

    tấm bít (thân xe)