chop suey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chop suey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chop suey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chop suey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chop suey

    meat or fish stir-fried with vegetables (e.g., celery, onions, peppers or bean sprouts) seasoned with ginger and garlic and soy sauce; served with rice; created in the United States and frequently served in Chinese restaurants there

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).