chopping machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chopping machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chopping machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chopping machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chopping machine

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị ngắt điện