chopsticks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chopsticks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chopsticks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chopsticks.

Từ điển Anh Việt

 • chopsticks

  /'tʃɔpstiks/

  * danh từ số nhiều

  đũa (để và thức ăn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chopsticks

  * kỹ thuật

  đũa (đôi)