choppiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

choppiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm choppiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của choppiness.

Từ điển Anh Việt

  • choppiness

    * danh từ

    sự vỗ bập bềnh (sóng)

    sự trở chiều (gió)

Từ điển Anh Anh - Wordnet