choppy sea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

choppy sea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm choppy sea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của choppy sea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • choppy sea

    * kỹ thuật

    biển động