chopper bar dot recorder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chopper bar dot recorder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chopper bar dot recorder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chopper bar dot recorder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chopper bar dot recorder

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    máy ghi điểm có thanh ngắt quãng