chopper of opposite polarity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chopper of opposite polarity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chopper of opposite polarity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chopper of opposite polarity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chopper of opposite polarity

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bộ đổi điện đảo cực